26 Haziran 2011 Pazar

Dr Nuri Dersimi Ağrı isyanlarından Bahs ediyorDr Nuri Dersimi Ağrı isyanlarından Bahs ediyor

1927/28/29/1930, ihsan Nuri Paşa kumandasındaki Ağrı
Kürt istiklal savaşlarında evvel emirde Türk orduları aciz
gösterdiler. 1930 sonlarında birkaç ordu ile başarı elde ettiler. Bu savaşın yalan olarak bir ingiliz parmağı olduğuna
dair Türk idaresinin yatığı hilekâr siyaset yüzünden hem hudut bulunan doğu devletleri (Rusya-Iran) insani mebdeini siyasi emellere feda etmek suretiyle mazlum Ağrı Kürtlerine
iltica hakkını red ederek Türklere maddi ve manevi yardımda
bulunmuşlardır.
1930, Ağrı savaşlarını desteklemek için Doğu Dersim isyan etmişti. Müşir Fevzi Paşa ordusuyla Kolonel Rüştü kumandasındaki askeri fırkalar Dersim isyanını bastırmağa gelmişlerdi. 27.10.1930 da kumandan Sırrı fırkası tamamen Kürtlere
teslim olmuştu. 7. II .1930 da Ağrı'dan dönen üçüncü fırka komutanı Ömer Halis Paşa, Kolonel Rüştü kuvvetlerini takviye
ederek harbe iştirak etmişti. Dersim dağlarında kış fırtınaları yüzünden Türk orduları Erzincan'a dönmeye mecbur kalmışlardı. Ağrı harbi neticesinde bir hulye (vehmi remz) bilinerek "Muhayyel Kürdistan burada medfundur" diye Milliyet
gazetesinin yapmış olduğu karikatürü aşağıya dere ediyorum.
Kürdün hürriyet aşkı bir hülya telakki edilerek Osmanlı
imparatorluğu teşkil edip yine bir hülya bilinen Bulgaristan
Yunanistan, Arnavutluk, Sıbistan, Romanya ve Arabistan toprakları milletlerinin geçtiği tarihi yoldan Kürt milletinin '
de geçerek er geç hedefine erişeceğini anlamamış bir tek Türk
devlet adamı kalmış ise bu Türkler adına bir felaket olacağı
kanaatindeyim.

Dr Nurî Dersimi - Halep

Kaynak:Türkiye Reisicumhuru Mustafa Kemal'e açık Mektup
Nuri Dersimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder